Garancijska izjava Jager

Naprava ima 12 mesečno garancijo, ki začne teči z dnem izročitve, kar dokažete z originalnim računom in potrjenim garancijskim listom.

Podjetje Jagros d.o.o. jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Izdelek bo brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo. Podjetje prav tako jamči, da bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar in pomanjkljivosti na izdelku, najkasneje v 45 dneh od dneva prijave okvare. Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na vašo zahtevo zamenjali z novim. Za čas popravila vam bomo garancijski rok podaljšali. Garancija začne veljati z dnem izročitve izdelka, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom in računom. Garancija velja na (ozemeljskem) območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija preneha zaradi neupoštevanja priloženih navodil; malomarnega ravnanja z izdelkom; posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščena oseba; poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe; poškodbe zaradi poplave, vlage, požara, udarca strele.

Garancija ne velja za popravilo napak ali nadomestila za transportne poškodbe, škodo zaradi neupoštevanja navodil za montažo ali zaradi nestrokovne instalacije, neupoštevanja navodil za uporabo (npr.: priklop na napačno napetost električnega toka), pretirana ali nepravilna uporaba, neupoštevanje predpisov, vstop tujih predmetov v napravo (pesek, kamenje, prah), uporaba sile ali tuji vplivi (npr.: poškodba zaradi padca naprave) ter običajna obraba zaradi uporabe.

Veljavnost garancijskih zahtevkov preneha, če so bili na napravi že izvajani posegi s strani neusposobljenih oseb.

Čas zagotovljenega servisiranja je doba, v kateri zagotavljamo servis, pribor in nadomestne dele in traja 3 leta po preteku garancijskega roka.

 

Pripete datoteke: